Shibor报价数据


接口:shibor_quote
描述:Shibor报价数据
限量:单次最大4000行数据,总量不限制,可通过设置开始和结束日期分段获取
积分:用户积累120积分可以调取,具体请参阅积分获取办法输入参数

名称 类型 必选 描述
date str N 日期 (日期输入格式:YYYYMMDD,下同)
start_date str N 开始日期
end_date str N 结束日期
bank str N 银行名称 (中文名称,例如 农业银行)

输出参数

名称 类型 默认显示 描述
date str Y 日期
bank str Y 报价银行
on_b float Y 隔夜_Bid
on_a float Y 隔夜_Ask
1w_b float Y 1周_Bid
1w_a float Y 1周_Ask
2w_b float Y 2周_Bid
2w_a float Y 2周_Ask
1m_b float Y 1月_Bid
1m_a float Y 1月_Ask
3m_b float Y 3月_Bid
3m_a float Y 3月_Ask
6m_b float Y 6月_Bid
6m_a float Y 6月_Ask
9m_b float Y 9月_Bid
9m_a float Y 9月_Ask
1y_b float Y 1年_Bid
1y_a float Y 1年_Ask

接口调用


pro = ts.pro_api()

df = pro.shibor_quote(start_date='20180101', end_date='20181101')

数据样例

   date bank  on_b  on_a 1w_b 1w_a 2w_b 2w_a  1m_b  1m_a \
0   20181101 民生银行 2.540 2.540 2.65 2.65 2.67 2.67 2.680 2.680  
1   20181101  国开行 2.570 2.570 2.71 2.71 2.75 2.75 2.690 2.690  
2   20181101 邮储银行 2.550 2.550 2.72 2.72 2.72 2.72 2.690 2.690  
3   20181101 广发银行 2.560 2.560 2.66 2.66 2.68 2.68 2.720 2.720  
4   20181101 华夏银行 2.550 2.550 2.72 2.72 2.73 2.73 2.690 2.690  
5   20181101 汇丰中国 2.550 2.550 2.65 2.65 2.68 2.68 2.690 2.690  
6   20181101 上海银行 2.560 2.560 2.70 2.70 2.73 2.73 2.690 2.690  
7   20181101 北京银行 2.570 2.570 2.67 2.67 2.65 2.65 2.600 2.600  
8   20181101 浦发银行 2.560 2.560 2.75 2.75 2.65 2.65 2.700 2.700  
9   20181101 兴业银行 2.530 2.530 2.65 2.65 2.60 2.60 2.500 2.500  
10  20181101 光大银行 2.540 2.540 2.65 2.65 2.70 2.70 2.720 2.720  
11  20181101 中信银行 2.550 2.550 2.65 2.65 2.70 2.70 2.700 2.700  
12  20181101 招商银行 2.540 2.540 2.67 2.67 2.65 2.65 2.700 2.700  
13  20181101 交通银行 2.540 2.540 2.68 2.68 2.72 2.72 2.690 2.690  
14  20181101 建设银行 2.530 2.530 2.67 2.67 2.68 2.68 2.720 2.720  
15  20181101 中国银行 2.540 2.540 2.65 2.65 2.66 2.66 2.680 2.680  
16  20181101 农业银行 2.550 2.550 2.70 2.70 2.75 2.75 2.760 2.760  
17  20181101 工商银行 2.500 2.500 2.68 2.68 2.70 2.70 2.720 2.720  
18  20181031 民生银行 2.310 2.310 2.72 2.72 2.73 2.73 2.730 2.730  
19  20181031  国开行 2.370 2.370 2.75 2.75 2.76 2.76 2.690 2.690  
20  20181031 邮储银行 2.350 2.350 2.73 2.73 2.72 2.72 2.670 2.670 

  3m_b  3m_a  6m_b  6m_a  9m_b  9m_a  1y_b  1y_a 
0   2.960 2.960 3.290 3.290 3.510 3.510 3.550 3.550 
1   2.970 2.970 3.320 3.320 3.530 3.530 3.570 3.570 
2   2.960 2.960 3.300 3.300 3.500 3.500 3.550 3.550 
3   3.000 3.000 3.250 3.250 3.500 3.500 3.550 3.550 
4   2.970 2.970 3.300 3.300 3.510 3.510 3.550 3.550 
5   2.970 2.970 3.300 3.300 3.500 3.500 3.550 3.550 
6   2.960 2.960 3.300 3.300 3.510 3.510 3.550 3.550 
7   3.000 3.000 3.400 3.400 3.550 3.550 3.600 3.600 
8   2.960 2.960 3.300 3.300 3.500 3.500 3.550 3.550 
9   2.950 2.950 3.100 3.100 3.400 3.400 3.500 3.500 
10  3.000 3.000 3.300 3.300 3.500 3.500 3.550 3.550 
11  3.000 3.000 3.300 3.300 3.550 3.550 3.550 3.550 
12  3.100 3.100 3.300 3.300 3.550 3.550 3.550 3.550 
13  2.970 2.970 3.300 3.300 3.510 3.510 3.560 3.560 
14  3.000 3.000 3.260 3.260 3.500 3.500 3.550 3.550 
15  2.940 2.940 3.280 3.280 3.480 3.480 3.520 3.520 
16  3.000 3.000 3.300 3.300 3.500 3.500 3.550 3.550 
17  2.880 2.880 3.240 3.240 3.420 3.420 3.470 3.470 
18  2.970 2.970 3.300 3.300 3.500 3.500 3.550 3.550 
19  2.960 2.960 3.320 3.320 3.520 3.520 3.560 3.560 
20  2.960 2.960 3.300 3.300 3.500 3.500 3.550 3.550 
置顶